സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ച് മസ്കറ്റ്

തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി മുഖമാകുന്ന ഹൈതം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
More
Loading...please wait