×

കൂടിയാട്ടം എച്ച്.എസ് വിഭാഗത്തില്‍ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ കെ.പി.സി.എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടാന്നൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ചിത്രങ്ങളിലൂടെ