×

ഇന്ന് രാവിലെ ചാല ചിന്‍ടെക്കിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന്‌ചിത്രങ്ങളിലൂടെ