×

കതിരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ.സി.രഘുത്തമന്‍ ഐ.ആര്‍.പി.സി അന്തേവാസികള്‍ക്കുള്ള വിഷു കോടി പി.ജയരാജനെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നുചിത്രങ്ങളിലൂടെ