×

വോട്ടിംഗ് സന്ദേശവുമായുള്ള സ്വീപിന്റെ ബോധവല്‍ക്കരണ സ്റ്റിക്കര്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ മീര്‍ മുഹമ്മദ് അലി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നുചിത്രങ്ങളിലൂടെ