ഇ എസ് എം സുവിധ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ചെയ്തു കണ്ണൂർ മിലിട്ടറി സ്റ്റേഷനിലെ ഇ എസ് എം സുവിധ കേന്ദ്രം ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയർപേഴ്സൻ ലീനു സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
More
Loading...please wait